• AnalyzeSetUp.Binomial & Analyze.Binomial
  • AnalyzeSetUp.Poisson & Analyze.Poisson
  • Performance.G.Binomial
  • Performance.G.Poisson
  • SampleSize.Binomial
  • SampleSize.Poisson